Skip Navigation Linksصفحه نخست > خدمات > اسکن غدد بزاقی

اسکن غدد بزاقی Salivary Gland Scan

در بیماریهای مختلف مانند التهابها، رادیوتراپی ، بیماریهای روماتولوژیک (مانند شوگرن) و... ممکن است غدد بزاقی درگیر شوند. در این موارد فعالیت ترشحی بزاقی مختل می شود. بررسی فعالیت تر شحی غدد بزاقی در این اختلالات و همچنین بررسی پاسخ به درمان توسط اسکن غدد بزاقی امکان پذیر می باشد. در این اسکن پس از تزریق وریدی تکنسیم تصویبرداری از غدد بزاقی زیر دستگاه دوربین گاما انجام می شود. در دقیقه 15 تا 20 بیه بیمار آبلیمو داده شده تا تشرح بزاق تحریک شده و کل مطالعه حدود 40 دقیقه طول می کشد.