Skip Navigation Linksصفحه نخست > خدمات > اسکن گلوبولهای قرمز برای بررسی خونریزی گوارشی

اسکن گلوبولهای قرمز برای بررسی خونریزی گوارشی RBC Scan for GI Bleeding

در خونریزیهای دستگاه گوارش تحتانی ، جهت بررسی وجود خونریزی فعال وتعیین حدود ناحیه خونریزی کننده از اسکن RBC استفاده می شود. بیمار نیاز به هیچگونه آمادگی ندارد. پس از تزریق رادیودارو تصویربرداری از ناحیه شکم ولگن ابتدا به صورت دینامیک زیر دستگاه دوربین گاما به مدت 30 تا 60 دقیقه انجام می شود. تصاویر تأخیری در ساعتهای بعدی گرفته می شود. حتی گاهی اوقات نیاز به مراجعه در روز بعد و گرفتن تصویر 24 ساعته نیز می باشد.