Skip Navigation Linksصفحه نخست > خدمات > اسکن گیرنده های سوماتواستاتین

اسکن گیرنده های سوماتواستاتین (اوکترئوتاید)Octreotide Scan + SPECT

گیرنده های سوماتواستاتین در برخی از تومورهای نسج نرم مانند تومورهای نورو آندکرین، هیپوفیز، پانکراس، لنفوم ها ، کارسینوئید، کارسینوم مدولاری تیروئید و نوروبلاستوما حضور دارند. بنابراین با تزریق داروی اوکترئوتاید که جذب گیرنده های مذکور می شود، می توان به وجود و محل برخی از تومورها در داخل بدن و نیز میزان گسترش یا متاستاز آن ها پی برد. تصویربرداری از تمام بدن، 4-2 ساعت پس از تزریق داخل وریدی انجام می شود و از نواحی مشکوک باید به روش SPECT اسکن انجام شود. از این تصویربرداری برای بررسی پاسخ به درمان از جمله کموتراپی نیز می توان استفاده کرد.