سیستم تراکم استخوان با تکنولوژی DXA به روش True-Fan Beam

نسل جدید آنالیز شکستگی مهره ها و دفورمیتی ستون فقرات (IVA-HD) با دوبرابر شدن رزولوشن نسبت به روشهای قدیمی، دوز پایین اشعه و ارائه گزارش تجمیعی دو فاکتور BMD و VFA برای آنالیز ریسک استئوپرروز

امکان ارزیابی FractureRisk در 10 سال آینده براساس استاندارد WHO

نرم افزار انحصاری هالوژیک برای مشاهده کلسیفیاسیون آئورت شکمی و بررسی ریسکهای قلبی-عروقی (Abdominal Aortic Calcification) AAD باانجام تست IVA_HD، مورد تایید FDA آمریکا

صحت و دقت و پایداری نتایج در کوتاه مدت و بلند مدت

مطالعات سن سلامت و Body Composition

گزارش دهی دقیق براساس استانداردهای جهانی ISCD

دارای CAD مخصوص BMD و IVA

استفاده از نرم افزار AccuView برای تشخیص دقیق لبه استخوان و بالابردن دقت پوزیشن دهی

توانایی mergeکردن دیتابیس در دو یا بیش از دو دستگاه توس نرم افزار همزمان کننده BD SYNC

امکان آناللیز اتوماتیک Low BMD در ستون فقرات و هیپ