اسکنMIBI پستان MIBI Scintimammography

امروزه ماموگرافی به عنوان روش غربال گری، جهت تشخیص زود رس سرطان پستان نقش عمده ای دارد اما در شرایط خاص ضایعات دیده شده در ماموگرافی، قابل تشخیص نبوده و شک بالینی پزشک را برطرف نمی نماید. لذا استفاده از روشی که بتواند این خلأ را جبران کند، ضروری می باشد. انجام اسکن پستان با استفاده از رادیو داروی Tc99m – MIBI می تواند کمک کننده باشد به خصوص در بیمارانی که بافت پستان متراکمی دارند و یا به دلیل جراحی قبلی، آناتومی عضو از حالت طبیعی خود خارج شده باشد. در این اسکن، تصویربرداری از 10 تا 30 دقیقه بعد از تزریق انجام می شود که علاوه بر ضایعه داخل پستان، ضایعات منتشر شده به سایر نقاط بدن را نیز نشان می دهد