اسکن MIBG

این اسکن برای تومورهای که به طور عمده خاستگاه این تومورها زنجیره های عصبی و قسمت مرکزی غده فوق کلیه می باشند. قبل از انجام اسکن بیمار نیاز به آمادگی خاص دارد از جمله قطع برخی داروها از چند روز قبل از اسکن و مصرف داروی لوگل جهت حفاظت تیروئید از ید رادیو اکتیو. تصویربرداری معمولاً از 3-5 روز بعد از تزریق شروع شده و گاهی نیاز به تصاویر تأخیری در روزهای بعدی می باشد. از این رادیو دارو با مقادیر زیاد جهت درمان این تومورها نیز استفاده می شود.