Skip Navigation Linksصفحه نخست > خدمات > اسکن گلوبولهای قرمز

اسکن گلوبولهای قرمز Liver RBC Scan + SPECT

شایعترین توده خوش خیم کبدی همانژیوم ، یک توده عروقی خوش خیم می باشد که معمولاً بدون علامت بوده ونیاز به درمان خاصی ندارد. در ضمن نمونه برداری از آن خطر خونریزی را هم به دنبال دارد. از اختصاصی ترین روشهای تشخیصی تقریباً قطعی اثبات ماهیت این توده از نظر همانژیوم این اسکن می باشد. بیمار نیاز به آمادگی خاصی نداشته، پس از گرفتن مقداری از خون بیمار و اتصال تکنسیم به گلوبولهای قرمز بیمار ، دوباره به بیمار تزریق می گردد. تصویربرداری حدود 10 دقیقه و 2 ساعت بعد انجام شده و گاهی نیاز به گرفتن تصاویر تأخیری تر نیز می باشد. تصویربرداری به روش اسپکت علاوه بر اینکه حساسیت این روش را برای تشخیص ضایعات کو چک ومرکزی کبد افزایش می دهد در تعیین محل دقیق تر ضایعه کمک می کند.