Skip Navigation Linksصفحه نخست > خدمات > اسکن گلوبولهای قرمز دناتوره

اسکن گلوبولهای قرمز دناتوره Denatured RBC Scan + SPECT

در بعضی از بیماریها به خصوص بیماریهای خونی ( مانند ITP) که تعداد پلاکتهای خون به دلیل وجود بافت طحالی کاهش پیدا می کند، پیدا کردن بافت باقیمانده طحالی پس از بردان طحال توسط جراحی بسیار مهم می باشد. برای پیدا کردن بافتهای طحالی باقیمانده یا طحال فرعی از اسکن گلوبول قرمز دناتوره استفاده می شود.